Jacqske@rt: live with joy

Cosmic art

Kunst gemaakt om te inspireren en te beleven

Cosmic art

De orgonite-schilderijen die ik maak zijn als levende kunstwerken, uniek gecrëeerd om de trillingsfrequentie van elke ruimte waarin ze zich bevinden te verhogen. De doeken zijn volledig doordrenkt met helende frequenties van licht en liefde.

Al vroeg in mijn leven was ik gefascineerd door kleuren en vormen, zoals het gevoel van het penseel in mijn hand en het geluid van de borstelharen op canvas. Door de jaren heen is mijn kunst de verbinding gaan weerspiegelen tussen mezelf en de bron van waaruit mijn kunst mag ontstaan.

Elk kunstwerk heeft van binnenuit een verborgen cadeau, wat als een positieve zender energie projecteert in de ruimte waar de kunst is geplaatst. Het goede, het eeuwige goddelijke in alle dingen laten zien en voelen doormiddel van mijn kunst, is mijn passie.

De kunstwerken werken ook als een beschermend schild voor je leefruimte, door de verwerkte orgonite lagen neutraliseert het EMF-straling. De mensen die een verbinding voelen met mijn kunstwerken ervaren een vreugdevolle harmonisch gevoel, sensaties zoals tintelingen, trillingen die hun energieveld uit ballanceren en voor een liefdevol gevoel zorgen.

Ik speel graag met de bijzonder mooie effecten van kleur en textuur die de vormgeving van de natuurlijke materialen tot zijn recht laten komen, zodat het licht en de frequentie weerspiegelt worden vanuit de kunst.

Zo combineer ik mijn voorliefde voor kristallen en ruwe materialen zoals kopervezels, die ik in 7 epoxylagen met geschakelde kleur nuances, etherische olieën, en lichtcoderingen aanbreng. De kristallen zijn voor verwerking opgeladen in de kristal kamer, met een trilling van 432 Hz.

Het resultaat van textuur, kleur en diepte straalt een pure en positieve trilling uit. Er is mij verteld dat mijn kunst een helend effect heeft op mensen. Wie zich verbind met deze helende kunst kan het gevoel van thuiskomen in zichZELF ervaren. Het gevoel van veiligheid, een “warme deken, innerlijke balans, een uitlijning met het universum, waarvanuit inspiratie en verbinding vanuit je eigen bron-energie opgang wordt geholpen.

Kunst maken voelt voor mij als opgaan in het kosmische veld, waar alles en iedereen in eenheid en vrijheid is met de bron. Het crëeeren van energetische kunst brengt me op één lijn met een groot gevoel van vernieuwing, magie en verrassingen die deze wereld me dagelijks brengt.

Mijn wens is dat anderen deze energie mogen ervaren.

Ik hoop je te inspireren om elke dag schoonheid en nieuwe intenties te ontdekken om het goede te vinden dat ons voortdurend omringt.

De prijzen van de energetische kunstwerken kunnen bij serieuze belangstelling worden opgevraagd

Jacqueline


Art Created to inspire and expierence

The orgonite paintings that I make are like living art works, uniquely created to raise the vibrational frequency of the space they are in. Completely infused with healing frequencies of light and love.

Fascinated by colors and shapes early in life, such as the feel of the brush in my hand and the sound of the bristles on canvas, I’ve loved creating beauty in the form of paintings and drawings from a rather early age. Over the years, my art has come to reflect the connection between self and source, passion and place, my heart and my work.

Each art piece has a tiny charm hidden within, reinforcing a positive message that projects energy into the space where the piece is placed. Showcasing the good, the eternal divine within all things, is my passion. These positive images, intentionally depicted, emit energy that can be felt. The artwork also serve as a protective shield for your living space. It neutralizes EMF radiation from your environment. The people who feel a connection with my artwork have expierenced a joyfull harmonic feeling, sensatios such as tingling, depths that balance their energy field, and provide a loving feeling.

Beautiful effects of color and texture that illustrate design is what I have discovered in using natural materials to explore form and light. For example, I match my penchant for crystals with raw materials such as copper fibers, whick i apply in 7 epoxy layers with switched color nuances, essential oils an light codes. The crystals are charged for processing in my crystal chamber, with a vibration of 432 Hz. The result of texture, color, and depth emits a pure and positive energetic flow. I’ve been told that my art has a healing effect on people. Anyone who connects with this healing art can experience the feeling of coming home in YOURSELF. The sense of security, “a warm blanket, inner balance, alignment with the universe, from which inspiration and connection from your own source energy is rising.

To me, making art feels like merging into the cosmic field, where everyone and everything lives and breathes. Creating such pieces aligns me with a great sense of renewal, magic and surprises this world brings to me daily.

My wish is that others experience this energy.

I hope to inspire you to discover beauty every day, uncovering new intentions to find the good that continually surrounds us.

JacqeulineAcceptance of the light


Energetic artwork 50×40 cm x 2cm
Linen canvas treated with 7 layers of resin with mica powder, ink acryl paint, decorated with gold leaf, rock crystal points, quartz, golden healers and copper fibers.
The colors are beautiful visible in the depth of the 7 layers, wich porvides an extra dimension
The back of this work of art is made up of several layers of copper fibres, tourmaline, rose quartz and a layer of pure alpaca wool.
This artwork is designed in such a way that it harmonizes and raises the vibration frequency in the environment where it is hung, which has a positive effect on body and mind.

The price for an energetic work of art can be requested

Grow from the inside out

Energetic artwork 50×40 cm x 2cm

Linen canvas treated with 7 layers of resin with mica powder, ink acryl paint, decorated with gold leaf, rock crystal points, quartz, golden healers and copper fibers.

The colors are beautiful visible in the depth of the 7 layers, wich porvides an extra dimension

The back of this work of art is made up of several layers of copper fibres, tourmaline, rose quartz and a layer of pure alpaca wool.

This artwork is designed in such a way that it harmonizes and raises the vibration frequency in the environment where it is hung, which has a positive effect on body and mind.

The price for an energetic work of art can be requested

Cell division

Energetic artwork 50×40 cm x 2cm

Linen canvas treated with 7 layers of resin with mica powder, ink acryl paint, decorated with gold leaf, rock crystal points, quartz, golden healers and copper fibers.

The colors are beautiful visible in the depth of the 7 layers, wich porvides an extra dimension

The back of this work of art is made up of several layers of copper fibres, tourmaline, rose quartz and a layer of pure alpaca wool.

This artwork is designed in such a way that it harmonizes and raises the vibration frequency in the environment where it is hung, which has a positive effect on body and mind.

The price for an energetic work of art can be requested
Cell division


The intuitive way

Energetic artwork 30×40 cm x 2cm

Linen canvas treated with 7 layers of resin with mica powder, ink acryl paint, decorated with gold leaf, rock crystal points, quartz, golden healers and copper fibers.

The colors are beautiful visible in the depth of the 7 layers, wich porvides an extra dimension

The back of this work of art is made up of several layers of copper fibres, tourmaline, rose quartz and a layer of pure alpaca wool.

This artwork is designed in such a way that it harmonizes and raises the vibration frequency in the environment where it is hung, which has a positive effect on body and mind.

The price for an energetic work of art can be requested


Old world – new world

Two hatch

Energetic artwork 40 x 100 + 40 x 100 cm x 2cm

Canvas artwork, with acrylic paint, decorated with selenite fibres, rock crystal points, quartz, golden healers, amethyst, rozequartz

This artwork is designed in such a way that it harmonizes and raises the vibration frequency in the environment where it is hung, which has a positive effect on body and mind.

The price for an energetic work of art can be requested


Geode orgonite art

On order I will make an orgonite geode for you on the wall or as coffee table. A powerful energetic work of art that purifies space and charges it with pure life energy.


Art from nature

The nature has a sound for those who listen

Energetic artwork with crystals. Processed with several layers of resin in a tree bark.

Eyes on art

Your eye as orgonite art

On order I will make your eye as an orgonite art work